KENTSEL PLANLAMA

Ansiklopedik Sözlük

Prof.Dr. Melih ERSOY

ISBN: 978-605-88444-2-1
Boyut: 16,5 x 24 cm. İplik dikiş cilt
Sayfa Sayısı: 540 sayfa, 1.Hamur 90 gr.
Kapak: 4 renkli, kulaklı sert karton
Görseller: 386 Şekil, 56 Tablo
1. Baskı Tarihi: Eylül 2012 
2. Baskı Tarihi: Nisan 2016


  • Yarım yüzyılı aşan bir süredir kent planlaması eğitimi verilen Türkiye’de, kentsel planlama alanında ilk kez hazırlanan Ansiklopedik Sözlük kitabı, ülkemizdeki tüm planlama bölümlerinden 92 akademisyen ve uzmanın katılımı ile gerçekleştirilen ve son derece geniş bir ilgi alanına sahip olan mekânsal planlama konusunda yapılmış kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür.
  • Bu çalışma ile kentsel planlama alanında yayımlanmış sözlük çalışmalarının bir adım ötesine geçilerek, kapsam bakımından, ansiklopedi ile sözlük arasında kalan bir alanın doldurulması hedeflenmiştir.
  • Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük kitabında, planlamada analiz teknikleri, bölge planlama, çevre ve yaşam kalitesi, ekoloji ve planlama, ifade teknikleri, imar hukuku, kent ekonomisi, sosyolojisi, tarihi, kent, kentleşme, kentsel koruma, kentsel standartlar, kentsel politika, kentsel riskler, kentsel tasarım, kentsel yenileme ve dönüşüm, sanayi, konut, kıyı, turizm planlaması, ulaşım ve lojistik hizmetler v.b. konu başlıkları 250 madde halinde okurların incelemesine sunulmaktadır

YAZAR HAKKINDA:


Prof. Dr. Melih Ersoy

1948 yılında doğan yazar, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1971 yılında mezun oldu. A.B.D’ de Columbia Üniversitesi’nden Yüksek Lisans derecesini 1973 yılında aldı. Stockholm Üniversitesi ve Royal Academy of Art (Danimarka)’da Yüksek Lisans sonrası çalışmalar yaptı. 1975 yılından bu yana ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışan ERSOY, 1982 yılında aynı bölümden Doktora derecesini aldı. 1987 yılında Doçent, 1993 yılında da Profesör unvanını kazandı. 1993-1997 yılları arasında kuruculuğu yaptığı Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapan yazar, 2000-2002 yılları arasında Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve 2006-2015 yılları arasında da Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı yaptı.

Halen ODTÜ’de Urban Political Analysis, Economics of Planned Development and the Economy of Turkey, Urban Policy Planning Studio I-II ve Prof. Dr. H.Çağatay Keskinok ile birlikte Urban Planning Theory and Practice derslerini yürüten ERSOY, kentsel ekonomi, kentsel politika ve yerel yönetimler üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Yazarın derleme, çeviri ve telif olmak üzere 20’nin üzerinde kitabı ve çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır. Yazarla ilgili olarak aşağıdaki siteden daha ayrıntılı bilgi edinilebilir.

www.melihersoy.com


ESERE KATKIDA BULUNAN YAZARLAR:

A.Burak Büyükcivelek / A. Erdem Erbaş / Adnan Barlas / Ali Türel / Aliye Ahu Akgün / Arzu Taylan / Asım Mustafa Ayten / Ayda Eraydın / Ayşe Buket Önem / Ayşe Nur Ökten / Ayşe Sema Kubat / Ayşegül Mengi / Ayşen Savaş /Azime Tezer / Bahar Gedikli / Baykan Günay / Belma Babacan Tekinbaş / Bilge Armatlı Köroğlu / Bilge Çakır / Bilge Serin / Burak Beyhan / Cânâ Bilsel / Ceren Gamze Yaşar / Cüneyt Elker / Çetin Göksu / Çiğdem Çiftçi / Çiğdem Göksel / Çiğdem Varol / Dilşen Onsekiz / Ebru Kamacı / Ela Ataç / Ela Babalık Sutcliffe /Elif Kısar Koramaz / Emine Yetişkul Şenbil / Emre Madran / Engin E. Eyuboğlu /Erkan Polat / Ezgi Orhan / Fadim Yavuz / Fatih Terzi / Ferhan Gezici Korten /Feridun Duyguluer / Filiz Bektaş Balçık / Güldem Özatağan / Güliz Bilgin Altınöz /Güliz Salihoğlu / Handan Türkoğlu / Hatice Ayataç / İclal Dinçer / İpek Özbek Sönmez / İsmet Kılınçaslan / Kevser Kantar Üstündağ / Koray Özcan / Mehmet C. Marın / Mehmet Doruk Özügül / Mehmet Ocakcı / Melih Ersoy / Mesut Ayan /Metin Şenbil / Murat Balamir / Müge Akkar Ercan / N. Tunga Köroğlu / Nihal Şenlier / Nihan Özdemir Sönmez / Nil Uzun / Nilgün Ergun / Nilgün GörerTamer / Olgu Çalışkan / Orhan Kuntay / Osman Balaban / Özgül Acar Özler / Reyhan Yıldız / Ruşen Keleş / Seda Kundak / Senay Oğuztimur / Serap Kayasü / Sezai Göksu / Songül Öztürk / Tansı Şenyapılı / Tanyel Özelçi Eceral /Tayfun Salihoğlu / Töre Seçilmişler / Tuba İnal Çekiç / Tuna Taşan-Kok / Tuncer Kocaman / Turgay Kerem Koramaz / Tülay Kılınçaslan / Yelda Aydın Türk / Yiğit Evren / Zekiye Yenen / Zeynep Günay / Zeynep Merey Enlil


ÖNSÖZ:


Değerli Okuyucular,

Üniversitelerimizde 1930’lu yıllarda ders olarak, 1960’lı yıllarda ise lisans düze­yinde eğitimi verilen kentsel planlama konusunda, öğrencilerin yararlanabilecekleri Türkçe dilinde çeviri ya da telif eser olarak basılmış ders kitabı sayısı ne yazık ki hala oldukça sınırlıdır. Sn. Tekeli ve Sn. Keleş hocalarımızın planlama ve yerel yönetimler konularında çok sayıdaki çalışması bir yana konulacak olursa, bu alanda hala çok ciddi bir açık olduğu akademisyenlerin büyük bölümünün ortak görüşüdür. Bu nedenle, kent planlamasının temel yapıtlarının Türkçeye çevrilmesi yanında, ilgi alanı çok geniş bir yelpaze oluşturan ve gün geçtikçe yeni alan ve temalarla zenginleşen mekânsal planla­ma alanının ana konularını, Türkiye deneyimini de içerecek biçimde, telif eserler olarak ilgi duyan kesimlerin hizmetine sunmanın önemli bir görev olduğu kanısındayım.

Ülkemizde bu türden yapıtların istenilen düzeylere erişememesinin nedenlerine ilişkin açıklamalarda her dönem için farklı gerekçeler üretildiği bilinmektedir. Bunların bazıları hala geçerli olsa da, birçoğunun artık inandırıcı bir maddi temeli olmadığı söy­lenebilir. Bunların başında da genel olarak mekânsal planlama konusunun çok sınırlı bir kesimin ilgi alanı olması ve ülkede yeterli uzmanın bulunmayışı açıklaması gelir. Gerçekten de yarım yüzyıl öncesinde bu gerekçeye taban oluşturan kırsal nüfus ağır­lıklı bir toplum yapısına sahip olunması yanı sıra, 1960’lı yıllara gelinceye kadar ülke­deki şehir planlaması eğitimi almış uzman sayısının 3 kişi ile sınırlı olması gibi gerek­çeler artık geçerliliğini tümüyle yitirmiştir. Türkiye bugün nüfusunun yüzde 73’ünün, içinde risk düzeyi yüksek yapılı alanları barındıran kentsel alanlarda yaşadığı, TMMOB Şehir Plancıları Odasına kayıtlı plancı sayısının 5000’i aştığı, 16 üniversitesinde lisans ve/veya lisansüstü düzeyinde şehir ve bölge planlama bölümleri olan, her yıl yüzlerce şehir plancısının meslek alanına katıldığı bir ülkedir. Tüm bu çarpıcı gelişmeye karşın meslek alanında üretilen kitap sayısının sınırlı kalması gerçekten üzerinde düşünülme­si gereken bir konudur. Bu düşünsel üretim alanındaki eksikliğin giderilmesinin önce­likle ve özellikle akademik çevrelerin sorumluluğunda olduğu açıktır. Bu kitap yukarıda anılan açığın kapatılması için aşılması gereken uzun yolda atılması beklenen adımlara öncü bir katkı olarak görülmelidir. Yayın hayatına yeni giren ve elinizdeki kitabın da yayıncısı olarak planlama alanında hazırlanacak kitapların basımına öncelik vermeyi kendine hedef olarak koyan NİNOVA Yayıncılığın da bu çerçevede önemli bir eksikliği gidereceği beklenmektedir.

Sözlük ve ansiklopedi benzeri çalışmalar bir meslek alanının temel başvuru kitap­ları olmaları bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Bu tür çalışmalar sadece ilgili meslek alanının öğrencileri için değil, bu alana ilgi duyan tüm okurların ilk bilgileri almak için başvuracakları kaynaklar olma özelliğini taşır. Kuşkusuz bu türden çalışmalar ilk baş­vuru yapıtları olarak değerlidir ve okuyucuların buradan yola çıkarak meslek alanının özgün konularına ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı eserlere ulaşılmasında bir rehber işlevi üstlenirler. Yakın dönemde kentsel planlama alanında iki ayrı sözlük çalışması yapıl­dığını biliyoruz. Bunlar; Sn. Ruşen Keleş tarafından hazırlanan ve 1998 yılında İmge Kitabevi tarafından basılan ‘Kentbilim Terimleri Sözlüğü’ ile yine aynı yılda Sn. Ünal, Sn.Duyguluer ve Sn.Bolat’ın birlikte hazırladıkları ‘İmar Terimleri Sözlüğü’dür. Bu iki öncü ve değerli çalışmaya, ne yazık ki ülkemizde bu türden çalışmaların birden çok baskısı­nın yapılma olasılığının düşük olması nedeniyle, genç kuşakların ulaşması çok da kolay olmuyor. Daha kapsamlı ve uzun erimli bir emek ve örgütlenme gerektiren bir kentsel planlama ansiklopedisi hazırlanması konusunda ise bugüne dek bir girişimde bulunul­madı. Umarım bu eserin göreceği ilgi bu yönde bir girişimin tetikleyicisi olur.

Bu türden çalışmaların çağımızda önemini yitirdiği yönünde güçlü bir görüş olduğu­nu da biliyoruz. Günümüz internet teknolojisindeki gelişmeler kuşkusuz birçok konuda hızlı bir başvuru olanağı sağlamaktadır; ancak bu durum henüz kütüphaneleri ve kitap basımını ortadan kaldıracak düzeye gelmedi. Belirli bir alanda hazırlanan ansiklope­diler de o alana ilişkin olarak uzmanlarca hazırlanmış bilginin derli toplu bir arada su­numunu sağlaması bakımından en azından daha bir süre daha önemini koruyacaktır.

Bu çalışma kentsel planlama alanında yayımlanmış sözlük çalışmalarının bir adım ötesine geçerek kapsam bakımından ansiklopedi ile sözlük arasında kalan bir alanı dol­durmayı hedeflemektedir. Elinizdeki Kentsel Planlama: Ansiklopedik Sözlük kitabı yuka­rıda sözü edilen eksiklerin gidermesinde katkı yapmak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde öncelikle ülkemizde kentsel planlama konu­sunda eğitim veren akademik kurumlarda eğitim veren akademisyenlere ulaşmaya çalıştık. Ülkemizdeki planlama bölümlerinin, adreslerine ulaşabildiğimiz tüm akade­misyenlerine çağrı yaparak, hem böyle bir çalışmada yer almasını bekledikleri madde başlıklarını sorduk, hem de kendilerinin uzmanlık alanları doğrultusunda katkı verebi­lecekleri konuları belirledik. Öncelikle bu çağrımıza olumlu yanıt veren tüm yazarlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eğer bu katkılar olmasaydı böyle bir eserin gerçek­leşmesi de olanaksız olacaktı.

Ansiklopedik sözlüğün hazırlanmasının beklenenden uzun süre almasında 90’ı aşan akademisyen ve uzmanın gönderdiği çok sayıdaki maddenin tasnifi, benzer içerikli olan­ların birleştirilmesi ve dil birliği sağlanmaya çalışılması tahmin edileceği gibi zaman al­mıştır. Bu süreçte genel olarak maddelerin içerikleri ile ilgili olarak herhangi bir müdaha­lede bulunulmamaya özen gösterilmiştir. Bu nedenle, madde içerikleri ile ilgili eleştiriler kısmen derleyiciye, ancak ağırlıklı olarak yazarlara doğrudan yapılmalıdır.

Kuşkusuz tüm çabaya karşın bu çalışmada değişik nedenlerle yer alamayan çok değerli akademisyenlerimiz de var. Kitabın bundan sonraki basımlarında bu hocaları­mızın da katkılarını esirgemeyeceklerini umuyorum. Ansiklopedik Sözlük çalışmasında çok zengin ve hızla genişleyen bir ilgi alanına sahip olan mekânsal planlama mesleğinin tüm konularını kapsadığımızı ileri sürmek kuşkusuz gerçekçi değildir. Ancak bu çalışma­nın kapsam ve içeriğinin ilerideki basımlarında sizlerden gelecek her türlü eleştiri ve önerilerle gelişeceğini ve mükemmelleşme yolunda ilerleyeceğine inanıyorum. Bu ne­denle, elinizdeki eseri bu yönde atılmış bir ilk adım olarak görmenizi özellikle diliyorum.

Son olarak, bu eserin hazırlanma sürecinde akademik kadrolara ilk çağrının yapıl­ması; yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan planlama terimleri ve kavramlar listesinin oluşturulması; maddeler hakkında eleştiri ve değişim önerileri yapması; kitap içeriği­nin zenginleşmesi için eksik görülen görseller ve yeni konu gruplarının eklenmesi v.b. konularda yaptığı değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. İsmet Kılınçaslan’a teşekkürü özellikle bir borç biliyorum.

Umarım bu çalışma mekânsal planlama konusuna ilgi duyanlar ve duyacaklarla, başta öğrenciler olmak üzere planlama çevresine yararlı bir başucu kitabı olur.

Prof. Dr. Melih ERSOY
Nisan 2016

 

İÇİNDEKİLER:KONULARA GRUPLANMIŞ MADDELER

ANALİZ TEKNİKLERİ

Çevresel Algılama / Çizim ve İfade Teknikleri / Görsel Analiz Teknikleri / GZFT Analizi / İkinci Konut / Kent Planlama ve CBS / Kent Planlamasında İfade Teknikleri / Uzaktan Algılama / Üç Boyutlu Çizim ve İfade Teknikleri

BÖLGE PLANLAMA

Avrupa Birliğinde Bölgesel Gelişme Politika ve Araçları / Bölge Planlama / Bölgesel Eşitsizlikler / Bölgesel Gelişme Paradigmaları / Bölgesel Kalkınma Kuramları / Bölgesel Kalkınmanın Sosyal Boyutu ve Sosyal Sermaye / Bölgesel Politika / Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma / Bölgesel Yenilik Sistemleri / Bölgeselleşme / Büyüme Kutupları / Dirençli Bölgeler / İleri Sanayi Bölgeleri / Kent Bölge / Öğrenen Bölge / Sıcak Nokta / Teknoloji Bölgeleri / Üretim ve Bilgi Ağları / Yaratıcı Kapasite

ÇEVRE VE YAŞAM KALİTESİ

Alan Yönetimi / Çevre Mevzuatında Tanımlar / Çevre ve İl Çevre Düzeni Planı / Çevre-merkezcilik / Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme / Çevresel Planlamada Katılımcı Yaklaşımlar / Dışsallık / Entegre Havza Yönetimi / Güneş-Kent / İçme Suyu Koruma Havzası / İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Kentler / İnsan-merkezcilik / Kamu Yararı ve Üstün Kamu Yararı / Kent ve Sağlık / Kent ve Çevre Sorunları / Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırmaları / Kentsel Yaşam Kalitesi ve Göstergeleri / Kentsel Yoksulluk / Planlama ve Su Tüketimi İlişkisi / Ramsar Sözleşmesi / Sulak Alanların Planlanması Korunması / Sürdürülebilir Kentsel Gelişme / Yaban Hayatı Koruma- Geliştirme Alanı / Yaşam Kalitesi ve Kentsel Yeşil alanlar / Yaşanabilirlik Ölçütleri / Yerel Enerji Planlaması / Yeşil Yerleşim Değerlendirme Sistemleri

EKOLOJİ VE PLANLAMA

Çevre-Merkezcilik / Eko Turizm / Ekokent / Ekolojik Planlama / Güneş-Kent / İçme Suyu Koruma Havzası / Kentsel Dirençlilik-Dayanıklılık / Sulak Alanların Planlanması Korunması / Sürdürülebilir Kentsel Gelişme / Yaban Hayatı Koruma-Geliştirme Alanı / Yeşil Yerleşim Değerlendirme Sistemleri

İFADE TEKNİKLERİ

Çizim ve İfade Teknikleri / Kent Planlamasında İfade Teknikleri / Üç Boyutlu Çizim ve İfade Teknikleri / GZFT Analizi

İMAR HUKUKU VE MEVZUATI

Çevre Etiği / Düzenleme Ortaklık Payı / Düzenleme / Parselasyon İşlemi / Islah İmar Planı / İmar Hakkı Aktarımı / İmar Mevzuatında Tanımlar / İmar Planı Değişikliği / Kamu Yararı ve Üstün Kamu Yararı / Köy Yerleşme Planları / Mücavir Alan / Nazım İmar Planı / Parsel Ayırma ve Birleştirme İşlemleri / Planlamada Kademeli Birliktelik İlkesi ve Türkiye’de Plan Kademeleri / Uygulama İmar Planı 

KENT EKONOMİSİ

Arazi Rantı / Arazi Spekülasyonu / Büyüme Kutupları / Dışsallık / Ekonomik Mekan ve İlişkisel Yaklaşım / İlksel Kent / Kent Ekonomisi / Kümelenme Ekonomileri / Sıra Büyüklük Kuralı / Yer Seçim Kuramı / Yerleşim Katsayısı

KENT SOSYOLOJİSİ

Dışlanma / Gecekondu ve Evrimi / İç Göçler / Kent Mekanında Toplumsal Ayrışma / Kent Sosyolojisi / Kent Sosyolojisi Kuramları / Kentsel Bütünleşme / Kentsel Dirençlilik- Dayanıklılık / Kentsel Kimlik / Kentsel Yoksulluk / Küreselleşme ve Mekan / Merkezi Yer kuramı / Modern Kent ve Toplumsal Yapı / Ortak Merkezli Çemberler Kuramı / Postmodern Kent ve Toplumsal Yapı / Seçkinleştirme / Sosyal Tabakalaşma / Sürdürülebilir Topluluklar / Şikago Okulu / Yoğun Kentsel Yoksulluk

KENT TARİHİ

Anadolu Öncesi Türk Kenti ya da Orta Asya Türk Kenti / Anadolu-Osmanlı Kenti / Anadolu-Selçuklu Kenti / Atina Bildirgesi / Bahçe Kent / Bauhaus / CIAM-Uluslararası Modern Mİmarlık Toplantıları / Güzel Kent Hareketi / Izgara Kent Tasarımı / İran Türk-İslam Kenti (Büyük Selçuklu Kenti) / Kamusal Mekan / Sanayi Kenti / Yeni Kentler / Yeşil Kuşak

KENT VE KENTLEŞME – KAVRAMLAR

Akıllı Kent / Ekümenopolis / Gecekondu ve Evrimi / Kavramsal Bir Sistem Olarak Planlama / Kent / Kent Bölge / Kentbilim / Kentleşme / Kentlileşme / Kentsel Saçaklanma / Kentsel Yaşam / Kentsel-Kırsal Bütünleşme / Küresel Kent / Dünya Kenti / Küreselleşme / Megalopolis / Metropoliten Alan,Metropoliten Kent / Meydan-Kent Meydanı / Nüfus Projeksiyonları / Sürdürülebilir Kent Modeli / Ters Kentleşme / Türkiye’de Kentleşme / Yaratıcı Kent / Yavaş Şehir / Yörekent ve Yörekentleşme

KENTSEL İŞLEVLERİN YER SEÇİMİ VE KENTSEL STANDARTLAR

Kamusal Hizmet Tesislerinin Yer Seçimi / Kentsel Sosyal Donatıların Yer Seçimi / Konut Alanları Planlamasında Tasarım Ölçütleri / Konut Alanlarında Yer Seçim Etmenleri / Lojistik Etkinliklerin Yer Seçimi / Sağlık Kurumları için Planlama Standartları / Sanayi Alanlarında Planlama Standartları / Ticaret Alanları ve Merkezleri için standartlar / Ticari Etkinliklerin Yer Seçimi / Yeşil Alanlar ve Spor Alanları için Planlama Standartları

KENTSEL KORUMA

Alan Yönetimi / Dünya Miras Listesi / Kentsel Koruma Kavramı ve Geçirdiği Evrim Süreci / Kentsel Koruma Kavramı ve Politikaları / Kentsel Koruma Kurumunun Ülkemizdeki Yapılanması / Kıyı Mevzuatının Ülkemizdeki Gelişimi / Kültür Mevzuatında Tanımlar/ Kültürel Miras ve Koruma Anlayışının Tarihsel Gelişimi / Kültürel Mirası Koruma Mevzuatının Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi / Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Uluslararası Belgeler ve Sözleşmeler / Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Uluslararası Kurumlar / Sürdürülebilir Kentsel Koruma / Tarihi Çevre ve Kültürel Miras

KENTSEL PEYZAJ VE REKREASYON

Kentsel Peyzaj, Rekreasyon ve Açık Alanlar / Kentsel Planlamada Peyzaj ve Peyzaj Mimarlığı / Rekreasyon Alanları

KENTSEL PLANLAMA KURAMLARI

Adım Adım (Aşamalı) Planlama / Bilim Felsefesi Bakış Açısından Planlama / GZFT Analizi / İletişimsel Akılcılık / Kapsamlı Akılcı Planlama Kuramı / Kavramsal Bir Sistem Olarak Planlama / Planlamada Üçüncü Yol: Etzioni ve Karma Yaklaşım / Savunmacı Planlama Kuramı / Stratejik Mekansal Planlama

KENTSEL POLİTİKA

Çok Aktörlü Yönetişim / İletişimsel Akılcılık / Kamusal Mekan / Kentleşme Politikaları / Kentsel Politika ve Siyaset İlişkisi / Kentsel Politikalar ve Analitik Çerçeve / Kentsel Toplumsal Hareketler / Özel Alan Yönetimi ve Yönetim Planı / Planlamada Kurumsallaşma ve Kurumsalcı Planlama / Toplu Tüketim Malları / Yeni-Liberal Kentleşme Kavramı ve Politikaları

KENTSEL RİSKLER VE SAKINIM PLANLAMASI

Afetlere İlişkin Planlama Etkinlikleri ve Sakınım Planlaması / Kentsel Afetler ve Risk Paylaşımı / Kentsel Dirençlilik / Kentsel Risk Analizi / Risk ve Sigorta / Sigorta Teknolojisi / Uluslararası Afetler Politikası ve Kent Planlaması / Zorunlu Deprem Sigortası ve DASK

KENTSEL TASARIM VE FİZİKSEL PLANLAMA

Atina Bildirgesi / Bahçe Kent / Bauhaus / CIAM (Congres Internationaux d’Architecture Moderne) / Doğrusal Kent / Izgara Kent Tasarımı / İkinci Konut / Kent Dokusu / Kent İmgesi / Kent Kapısı / Kentsel Derişiklik / Kentsel Omurga / Kent Omurgası / Kentsel Peyzaj, Rekreasyon ve Açık Alanlar / Kentsel Saçaklanma / Kentsel Tasarım / Komşuluk Birimi / Mekan Dizimi / Merkezi İş Aları (MİA) / Radburn Yerleşimi Planı / Sanayi Kenti / Tasarım Denetimi / Tasarım Kodu / Yeni Kentler / Yeni Şehircilik Akımı / Yeşil Kuşak

KENTSEL YENİLEME ve DÖNÜŞÜM

Emlağa Dayalı Kentsel Yenileme / Kent Merkezi ve Çevresinde İşlevsel Farklılaşma / Kentsel Dönüşüm / Sürdürülebilir Kentsel Yenileme

KIYI VE PLANLAMA

Bütünleşik Kıyı alanları Yönetimi ve Tarihsel Gelişimi / Kıyı ile İlgili Tanım ve Terimler / Kıyı Mevzuatında Tanımlar / Türkiye’de Sit Alanlarına İlişkin Uygulamalar

KONUT VE PLANLAMA

Emlağa Dayalı Kentsel Gelişme / Kapalı Site / Konut Arzı / Konut Finansmanı / Konut Gereksinimi ve Konut Talebi / Konut Politikası

SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALANLARI

Sanayi Odakları / Sanayide Tedarik Zincirleri ve Firmalar Arası İilişkiler / Teknoparklar / Teknoparkların Gelişim Süreci

TOPLUMSAL CİNSİYET VE PLANLAMA

Cinsiyet Eşitlikçi Planlama / Çevre-Merkezcilik / Kentler ve Toplumsal Cinsiyet

TURİZM PLANLAMASI

Agro Turizm / Eko Turizm / Ekokent / Golf Alanı / Özel Çevre Koruma Alanı / Bölgesi / Sağlık ve Termal Turizmi / Sürdürülebilir Turizm ve Planlaması / Turizm Alanı, Turizm Bölgesi, Turizm Merkezi / Turizm Mevzuatında Tanımlar / Turizm Planlaması

ULAŞIM PLANLAMASI VE LOJİSTİK HİZMETLER

Ara-Toplu Taşım / Bisiklet Ulaşımı / Erişebilirlik / Havalimanları / Kentsel Lojistik / Kentsel Ulaşım / Kentsel Ulaşımda Park et- Bin Uygulaması / Liman / Liman Alanları Planlaması / Liman Geri Bölgesi -Hinterlant / Lojistik / Lojistik Merkez / Organik Ulaşım / Otopark / Sürdürülebilir Ulaşım ve Politikası / Terminal / Toplu Taşıma / Trafik Sakinleştirme / Trafik Yönetimi / Ulaşım Ana Planı / Ulaşım Politikalarında Çağdaş Yaklaşımlar / Ulaşımın Toplumsal Boyutu / Yaya ve Bisiklet Öncelikli Ulaşım.


SAYFALAR: