Osmanlıdan Günümüze
İMAR ve YASALAR

Prof.Dr. Melih ERSOY

ISBN: 97869588444-52
Boyut: 16,5x24 cm. İplik dikiş cilt
Sayfa Sayısı: 280 sayfa, Enzo 80 gr kağıt
Kapak: 4 renkli, sert karton
Görseller: 60 Şekil ve Tablo
Baskı Tarihi: Ekim 2017


• Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne devam eden zaman kesiti içinde, yönetimsel yenilenme ve sosyo-ekonomik değişim Tanzimat Dönemi ile başlamış, kent ölçeğinde yapılan görece kapsamlı mekânsal düzenleme ve buna yönelik mevzuat da ilk kez bu dönemde geliştirilmiştir. Bu kitapta Osmanlı dönemi imar mevzuatının tümü ilk kez günümüz Türkçesi ile okurlara sunulmaktadır.

• Cumhuriyet döneminde imar ve kentsel planlama konusunda çıkartılan ilk yasa olan Belediye Yapı ve Yollar Kanunu, 1930’lu yıllarda yeni Cumhuriyeti taçlandıran ve Osmanlı dönemi ile geçmiş bağlarını koparan, her alanda modern Türkiye’nin yeni yasal ve kurumsal yapılanmasının gerçekleştirildiği bir dönemde yürürlüğe girmiştir. 6785 sayılı “imar” adını taşıyan ilk İmar Kanunumuz ile 1605 sayılı düzenleme ile bu yasaya getirilen ekler mekânsal planlama konusunda genç Cumhuriyetin kısa sürede ulaştığı gelişmeyi göstermesi bakımından son derece önemli yasal belgelerdir.

• Bu çalışmada kentsel planlama tarihimizin imar boyutunu; ilgili mevzuatın ana belgelerini, bu mevzuatı oluşturan koşulları, hangi aşamalardan geçildiğini, hangi eleştiri ve değerlendirmelerle karşılaştıklarını derleyerek bir araya getirmek hedeflenmiştir. Günümüzde imarla ilgili olarak yaşananların sağlıklı bir değerlendirmesi, ancak böyle bir arka planın bilgisine sahip olarak yapılabileceği belirtilmelidir. Bu kitap anılan boşluğu kapatmakta yararlanılacak bir yapıt olacaktır.


YAZAR HAKKINDA:


Prof. Dr. Melih Ersoy

1948 yılında doğan yazar, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1971 yılında mezun oldu. A.B.D’ de Columbia Üniversitesi’nden Yüksek Lisans derecesini 1973 yılında aldı. Stockholm Üniversitesi ve Royal Academy of Art (Danimarka)’da Yüksek Lisans sonrası çalışmalar yaptı. 1975 yılından bu yana ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışan ERSOY, 1982 yılında aynı bölümden Doktora derecesini aldı. 1987 yılında Doçent, 1993 yılında da Profesör unvanını kazandı. 1993-1997 yılları arasında kuruculuğu yaptığı Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapan yazar, 2000-2002 yılları arasında Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve 2006-2015 yılları arasında da Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı yaptı.

Halen ODTÜ’de Urban Political Analysis, Economics of Planned Development and the Economy of Turkey, Urban Policy Planning Studio I-II ve Prof. Dr. H.Çağatay Keskinok ile birlikte Urban Planning Theory and Practice derslerini yürüten ERSOY, kentsel ekonomi, kentsel politika ve yerel yönetimler üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Yazarın derleme, çeviri ve telif olmak üzere 20’nin üzerinde kitabı ve çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır. Yazarla ilgili olarak aşağıdaki siteden daha ayrıntılı bilgi edinilebilir.

www.melihersoy.com

 

ÖNSÖZ:

Toplumu düzenleyen kurallar hiçbir dönemde mekân boyutunu göz ardı etmemiştir.

İnsan yerleşmeleri tarih boyunca güvenlik ve sağlık amaçlı kurgu çerçevesinde gelişim göstermiş olup, kentsel düzenin hukuki kuralları genel olarak 19. Yüzyıldan itibaren oluşturulmaya başlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne devam eden zaman kesiti içinde, yönetimsel yenilenme ve sosyo-ekonomik değişimin Tanzimat Dönemi ile başlamış olmasıyla birlikte, kentsel düzenin de yazılı kurallara bağlandığı görülmektedir. Modern dünyayı takip eder şekliyle, ilk önceleri sokak ve bina ölçeği için getirilmiş yasal düzenlemeler, daha sonra kent ölçeğini de içeren bir gelişim sürecini izler ve şehirciliğimiz için bir ihtisaslaşmış hukuk desteği de sağlanmış olur.

Osmanlı Döneminin tarımsal kaynaklı “imar” kavramı, söz konusu süreç içinde değişim göstererek Cumhuriyet Döneminde kentsel düzeninin anahtar kavramını oluşturmuştur. Yapılarımız ve kentlerimiz için yürürlüğe konulan hukuksal düzenlemeler de giderek bir ihtisas alanı olarak “imar hukuku” dalını ortaya çıkarmıştır.

Çeşitli meslek mensuplarınca imar hukukumuzun teknik, yönetsel, sektörel ve mali yönlerden ele alındığı önemli bir birikimimiz olmasına karşın, bu ihtisas dalının geçirdiği dönüşümü ve temel kaynaklarını kapsamlı olarak değerlendiren bir eser bulunmamaktadır.

İşte, imar hukuku tarihi olarak da ifade edebileceğimiz bir kronolojik süreci, kanunlar düzeyinde ele alarak, dönemsel ayırımlarla dokümante edip detaylı açıklamalar getiren bu eser, önemli bir eksikliği giderme görevini üstlenmiştir. Özellikle, imar hukukumuzdaki yerleşik hükümlerin tarihsel bağlamını belgeleyen bir yeni başvuru kaynağıdır.

Üç senelik hazırlık zamanı içinde çok çeşitli referansların titiz bir şekilde değerlendirilip kitaplaştırıldığına tanık olduğum elinizdeki eser, Melih Hoca’mızın soluk almadan devam ettiği yazılı üretimlerine ilave ettiği özgün bir üründür.

Ülkemizin kentleşme sürecinde edindiği belge ve bilgi birikimi kapsamında çalışma yapan teknisyen, hukukçu ve tarihçilere önemli bir destek sağlayacak olan bu çalışma, imar hukuku içeriğini genişleten ve derinliğini arttıran bir eser olarak yayın dünyamıza katılmaktadır.

Etkinliğinin devamlı olması dileklerimle.

Feridun DUYGULUER
Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı
Eylül 2017


İÇİNDEKİLER:


SAYFALAR: